SYS TELEKOMÜNİKASYON BİLG. ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş.

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu 

SYS TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi tedarikçimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.   

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  

Kişisel verileriniz,

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen  “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.  

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

  • YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknopark B-2 Blok No:102 34220 İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
  •   (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@sys.com.tr adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.